90(77) आत्मानुशासन 261.269 D18-11-05

69(63) आत्मानुशासन 166-168 D27-10-05

80(69-70) आत्मानुशासन 194-196 D6-11-05

69.आत्मानुशासन 4-11-05 गाथा 191-193

82(-72) आत्मानुशासन 199-201 D7-11-05

70(64) आत्मानुशासन 169-170 D27-10-05

83(-72-73) आत्मानुशासन 202-205 D8-11-05

71(64-65) आत्मानुशासन 171-172 D28-10-05

84(73) आत्मानुशासन 206-209 D9-11-05

57.(53) -आत्मानुशासन 106-109 D8-10-05